Verminkingen van vee: een onverklaard fenomeen

Verminkingen van vee: een onverklaard fenomeen Het verschijnsel verminking van vee is het doden en verminken van vee en andere dieren onder ongewone omstandigheden. Er zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken van de aanvallen waarvan de afwezigheid van bloed er een van is. De eerste geregistreerde gevallen kwamen al in de zeventiende eeuw voor in Engeland. Het eerste spraakmakende geval van de moderne tijd vond plaats in 1967 en betrof het paard Lady Snippy. Voor de verminkingen zijn verschillende verklaringen gegeven van natuurlijke dood en rottingsproces, roofdieren, sekten, geheime overheids- en militaire operaties, de chupacabra en ufo's. Tot nu toe blijft wat er precies met de dieren gebeurd is een onverklaard fenomeen.

Verminkingen van vee

Wereldwijd zijn er paarden, schapen, geiten, varkens, konijnen, katten, bizons, herten, elanden en honden dood aangetroffen zonder dat er een verklaring gegeven kon worden voor hun dood. Vaak werden de dode dieren onder ongewone omstandigheden aangetroffen; één ervan was het ontbreken van sporen van bloed.

Hof van Engelse koning James

James I van Engeland / Bron: Attributed to John de Critz, Wikimedia Commons (Publiek domein)James I van Engeland / Bron: Attributed to John de Critz, Wikimedia Commons (Publiek domein)
In 1606 was er een uitbraak van onverklaarbare sterfgevallen van dieren. Het ging om slachtingen van schapen waar de organen van sommigen verwijderd waren. Deze sterfgevallen zijn genoteerd in de officiële registers van het Hof van James I van Engeland.

De verminking van Lady Snippy

Een beroemd geval van verminking van dieren was die van het paard Lady Snippy. Op 9 september 1967 werd het dode lichaam gevonden van het paard van Agnes King en haar zoon Harry King. Het hoofd en de hals van het paard waren gevild. Er was geen bloed op de plaats van het delict aangetroffen en er hing een sterke medicinale geur. Op het lichaam waren verder nauwkeurige insnijdingen zichtbaar. Dit was het eerste geval van verminking waarbij het gerucht ontstond dat er sprake zou zijn van buitenaardse activiteiten. Volgens de plaatselijke Sherif was het paard getroffen door een blikseminslag maar hij was zelf nooit ter plekke geweest. In een straal van 30 meter om het lichaam van Snippy heen waren er geen sporen te vinden, niet eens sporen van het paard zelf. Er werden wel kleine gaten in de grond aangetroffen die in de grond geslagen leken te zijn en twee struiken die helemaal plat waren.

Onderzoek door de FBI inzake de mysterieuze verminkingen

In 1975 nam de democratische senator Floyd K. Haskell contact op met de FBI (Federal Bureau of Investigation) omdat hij zich zorgen maakte over de mysterieuze verminkingen. Het was hem ter ore gekomen dat er alleen al in Colorado 130 gevallen van verminkingen waren gemeld. Verder waren er ook meldingen binnen gekomen uit 9 andere staten. Het publiek was erg bezorgd over al deze meldingen. Aan de hand van het onderzoek dat door de FBI was uitgevoerd bracht de FBI in 1979 een rapport uit geheten Operation cattle mutilation. Daarin werd melding gemaakt van 8.000 gevallen van verminkingen alleen al in Colorado en een economische schade als gevolg daarvan van 1 miljoen dollar. Het onderzoek werd gesubsidieerd door de Law Enforcement Assistance Administration voor een bedrag van 44.170 Amerikaanse dollar. De FBI-agent Kenneth Rommel had de leiding over het onderzoek.

Hoofddoelen van het onderzoek van de FBI

Het onderzoek had een aantal hoofddoelen:
 • zoveel mogelijk informatie vergaren over de zaken die er in New Mexico zijn gemeld voor 1979;
 • de oorzaak van de verminkingen bepalen voor zover mogelijk;
 • uitzoeken of de verminkingen een probleem zijn voor de rechtshandhaving, zo ja wat is de omvang van het probleem, en aanbevelingen te doen over hoe ermee om te gaan;
 • als wordt aangetoond dat het fenomeen geen probleem is voor de wetshandhaving, dan aanbevelen dat er verder geen onderzoeken naar worden gedaan.

Conclusie eindrapport FBI

Het rapport was 297 pagina's lang en concludeerde dat het overgrote deel van de verminkingen te wijten was aan de gevolgen van natuurlijke oorzaken zoals roofdieren en aaseters en het rottingsproces dat daarop volgt. Echter sommige gevallen konden niet verklaard worden. De FBI kon ook geen personen identificeren die verantwoordelijk zouden zijn voor de verminkingen.

ATF onderzoek naar de verminkingen van vee

Voordat de FBI een onderzoek startte had de ATF al een onderzoek naar het verschijnsel gedaan. Het ATF is het bureau van Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven en is een handhavingsorgaan op federaal niveau. Bij het onderzoek van de ATF waren een vee inspecteur, een medewerker van het departement van wild en vis en een agent van de politie van New Mexico betrokken. In 1975 had de Amerikaanse Minister van Financiën Donald Flickinger het ATF opgedragen om dit verschijnsel te onderzoeken en vooral om te onderzoeken of sektes iets met de verminkingen te maken hadden.

Voordat de FBI en ATF ingeschakeld werden had de politie van New Mexico al onderzoek gedaan. Volgens dat onderzoek waren er aanwijzingen dat sommige verminkte dieren voor hun verminking verdoofd waren en behandeld met een antistollingsmiddel. Ook zouden de vermeende chirurgische technieken in de loop der tijd professioneler zijn geworden. Het lukte de agenten niet om een schuldige aan te wijzen of een motief.

De overeenkomsten tussen de gevallen van verminkingen van vee en/of dieren

Uit de onderzochte gevallen van de verminkingen van dieren blijken de volgende overeenkomsten:
 • in de meeste gevallen lijken verminkingswonden schoon en operatief uitgevoerd;
 • in veel gevallen lijkt het alsof het bloed uit het dier is gezogen en zijn er in de buurt geen sporen van bloed te vinden;
 • in 59 procent van de gevallen was er sprake van verminking van het oog;
 • in 42 procent van de gevallen was er sprake van verminking van de tong;
 • verminking van de geslachtsorganen kwam in 85 procent van de gevallen voor;
 • in 76 procent van de gevallen is de endeldarm verminkt;
 • 90 procent van het verminkte vee zou tussen de vier en vijf jaar oud zijn;
 • afwezigheid van sporen of voetafdrukken rond de plaats van het verminkte karkas;
 • in sommige gevallen zijn er vreemde tekens of afdrukken in de buurt van de plek waar het gebeurd is gevonden.

Volgens veearts George Onet vermijden grote aaseters zoals wolven, vossen, honden, coyotes, stinkdieren en dassen de karkassen van het verminkte vee. Huisdieren zouden angstig en nerveus worden van de karkassen.

Gevallen die onderzocht zijn in het laboratorium

Een aantal van de restanten van verminkte dieren werd onderzocht in een laboratorium. De bevindingen van het laboratorium waren:
 • er zijn hoge of lage niveaus van vitaminen of mineralen en chemicaliën in weefselmonsters aangetroffen. Het is moeilijk om dit resultaat te duiden omdat het niet bij alle gevallen is aangetroffen en er ook niet genoeg achtergrondinformatie over het vee bekend is;
 • van een ander geval werden het hart en de lever onderzocht. De beide organen waren wit en papperig. In het hart werden Clostridium-bacteriën aangetroffen. Dit is een groep bacteriën die botulisme, tetanus en wondinfecties veroorzaken. Ook hier kon verder geen conclusie getrokken worden omdat het ook om een besmetting kan gaan die plaats heeft gevonden na de dood. De lever werd onderzocht en er werd geconstateerd dat er geen koper in de lever aanwezig was maar wel hoge waardes zink, kalium en fosfor. Uit bloedmonsters bleek dat het bloed lichtroze van kleur was en niet meer stolde ook bleek de huid van het dier ongewoon broos. Het vlees onder de huid was verkleurd.

De laboratoria konden geen conclusies trekken. Een mogelijke oorzaak van de dood van de dieren zou straling kunnen zijn. Door de straling worden rode bloedcellen opgeblazen. Later werd deze gedachte verworpen omdat uit monsters van andere gevallen vastgesteld kon worden dat er antistollingsmiddelen in de dieren aanwezig waren.

Natuurlijke oorzaken van de verminkingen van vee

Het rapport van de FBI zegt dat in het overgrote gedeelte van de gevallen de verminkingen van vee kunnen worden verklaard door natuurlijke oorzaken. In hoeverre is dat zo?

Bromvliegen

De dode dieren zouden aangevreten kunnen zijn door roofdieren, parasieten en andere aaseters. Ook bromvliegen kunnen worden gezien als mogelijke aaseters en zouden er voor kunnen zorgen dat de kadavers verminkt worden.

Uitdroging

Het ontbreken of het verminken van de anus, geslachtsdelen, mond of lippen zou kunnen worden uitgelegd als iets wat gebeurt doordat op die plekken de huid samentrekt als gevolg van uitdroging. Daarna gaan gravende parasieten of aaseters het lichaam binnen op plekken waar het zacht is of waar de huid dun is en beginnen ze op die plekken te eten.

Aaseters

Bron: WikiImages, PixabayBron: WikiImages, Pixabay
Dat de ogen en organen vaak ontbreken of verminkt zijn kan worden veroorzaakt door het feit dat het zacht weefsel is en dat aaseters, parasieten en insecten zich voeden met de zachte delen.

Eigenschap van bloed

Dat het lijkt alsof het dier is leeggezogen en dat er geen sporen van bloed zijn te vinden in de omgeving kan komen doordat bloed de neiging heeft om zich te verzamelen op het laagste punt in het lichaam doordat het hart het niet meer kan rondpompen. Bloed dat zich buiten het lichaam bevindt wordt opgegeten door insecten of droogt uit door de zon.

Mogelijke oorzaken incisies

Chirurgische incisies in de huid worden uitgelegd als veroorzaakt door oprekking van de huid na de dood door een bloeding en dan door uitdroging krimpt de huid weer en deze beweging veroorzaakt dat de huid scheurt. Het kan ook zijn veroorzaakt door aasdieren of roofdieren of een combinatie van deze twee.

Wetenschappelijke experiment

Dat natuurlijke verschijnselen weleens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de meeste gevallen van verminkingen is min of meer gevalideerd door een experimenten van Robert Carrol die als een scepticus van het verschijnsel kan worden beschouwd. Een dode koe werd in een weiland gelegd en daar 48 uren geobserveerd. In die periode werd geconstateerd dat er scheuren in de huid optraden die overeenkwamen met chirurgische sneden. Dat maden de ogen en de organen aanvraten. Het ontbreken van het bloed kon niet worden verklaard door middel van dit experiment. Ook lijkt er toch wel een verschil te zijn tussen de scheuren in de huid die op natuurlijke wijze zijn ontstaan en de inkepingen die door middel van chirurgische precisie worden gemaakt.

Kritiek op de hypothese van natuurlijke oorzaken van de verminkingen

Sommige boeren zijn het niet eens met de hypothese dat de verminkingen een gevolg zijn van natuurlijke oorzaken omdat de betreffende dieren niet ziek waren of geen tekenen van zwakte vertoonden en dus eigenlijk geen doelwit waren voor een roofdier. Ook van de kant van het National Institute for Discovery Science (NIDS), die zich ook bezig houden met het onderzoeken van paranormale verschijnselen en ufo's kunnen bepaalde tegenstrijdigheden van de lijkschouwingen niet door natuurlijke processen worden verklaard.

Andere verklaringen voor het verschijnsel verminking van vee

Het verschijnsel zou ook in twee groepen verdeeld kunnen worden. De ene groep zijn de dieren die op een natuurlijke manier dood gaan en verminkt raken en de andere groep die niet op die manier verklaard kan worden, is dan het werk van mensen die er plezier in beleven om dieren te martelen, mishandelen of seksueel te misbruiken. Vooral mensen met sociopatische stoornissen bleken dergelijke gedragingen te vertonen met behulp van messen en of chirurgische instrumenten.

Sekten

Een gedeelte van de verminkingen zou ook het resultaat kunnen zijn van activiteiten van sekten. In het geval van een sekte gaat het niet om een willekeurig dier dat slachtoffer wordt van een mens met een afwijking maar gaat het om een gecoördineerde actie zodat de dieren gebruikt kunnen worden als ritueel offer door deze sekten.

Voorstanders van deze hypothese beargumenteren:
 • dat de organen zijn verwijderd voor het gebruik in rituelen;
 • dat ongeboren kalveren uit de buik van de moeders zijn gesneden;

Deze theorie kreeg vooral veel aanhang in de tijd dat de populariteit van en angst voor sekten toenam in de Verenigde Staten. In de jaren zeventig en tachtig had je de opkomst van sekten zoals de Tempel van de Volkeren en Jonestown. In die jaren waren er nog weleens meldingen van bedreigende groepen die in zwarte gewaden met een kap op in het donker ronddwaalden. In Idaho waren er meerdere van die meldingen waarbij de volgende dag verminkte runderen werden aangetroffen en/of het een gebied betrof waar het verschijnsel zich vaker voordeed. Tijdens hun onderzoeken konden de FBI en de ATF geen bewijzen vinden voor dergelijke activiteiten van sekten. Ze konden niet verklaren hoe de dieren dan ritueel geofferd zouden worden en welke methodes er werden toegepast door de sekten en verder konden ze ook geen verklaring geven voor de tegenstrijdigheden in de lijkschouwingsrapporten.

Overheids- of militaire experimenten

Fort Riley / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Fort Riley / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
Er zou sprake kunnen zijn van overheids- of militaire experimenten. Er zijn meerdere waarnemingen van boeren, politieagenten en andere inwoners van overheidshelikopters en vliegtuigen zonder markeringen en overheidspersoneel in burgerkleding die op de plaats delict zijn gesignaleerd. Het zou gaan om experimenten op vee om bepaalde ziektes te voorkomen. Of om dieren met een zeer besmettelijke ziekte zoals de gekkekoeienziekte te vernietigen. Deze theorie wordt ondersteund door de waarnemingen van overheidsactiviteiten ter plaatse en dat uit lijkschouwingen is gebleken dat er geneesmiddelen waren aangetroffen in de dode dieren. Het rapport van het NIDS uit 2002 genaamd, Report on unusual animal mutilations in cache county, Utah, maakte melding van de ooggetuigenverslagen van de helikopters, vliegtuigen en ufo's activiteiten ten tijde van de incidenten. Een boer uit Iowa zei dat hij beschoten was door een helikopter en een vliegtuigje toen hij op zijn tractor zat. Ten tijde van deze aanval waren er ook meerdere gevallen van verminkingen van vee gemeld. De zware helikopters die werden gesignaleerd zouden ook te maken hebben kunnen gehad met een militaire operatie vanuit Fort Riley in Kansas. Zo zouden de militairen bezig zijn geweest met het uittesten van biologische wapens om ze te gebruiken in de oorlog tegen Vietnam.

Ufo's

In 1974 beweerden meerdere boeren in Nebraska getuige te zijn van ufo's op de avonden dat hun vee werd aangevallen. Ze hadden een voorwerp gezien met blauwachtig groen licht en een gloed eromheen. Onderzoekers zagen in deze ufo-waarnemingen het bewijs van buitenaards leven. In sommige gevallen leek het alsof het vee uit grote hoogten was komen vallen.

Onbekende wezens

De aanvallen zouden het werk zijn van wezens zoals de chupacabra, een mythisch wezen dat het bloed uit dieren zou zuigen. In Zuid-Amerika zijn er meerdere signaleringen van de chupacabra geweest.
© 2019 - 2024 Rajeki, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Mythische wezens: Chupacabra echt of een fabeltje?Mythische wezens: Chupacabra echt of een fabeltje?De chupacabra is een mythisch wezen dat voornamelijk in Amerika voorkomt en dan meer in het bijzonder in Zuid- en Midden…
El chupacabra: alien of genetisch experiment?El chupacabra: alien of genetisch experiment?In Zuid-Amerika berooft een groot, akelig wezen het vee van hun bloed. Onderzoek toont aan dat het om een voor de mens o…
Het fenomeen bolbliksemHet fenomeen bolbliksemAlsof onweer soms nog niet eng genoeg kan zijn kan het altijd nog veel enger: namelijk met de bolbliksem. Wetenschappers…
De wereldzadenbank Svalbard op Spitsbergen: een zaadkluisDe wereldzadenbank Svalbard op Spitsbergen: een zaadkluisOp de eilandengroep Svalbard bij Spitsbergen in Noorwegen, ver van de bewoonde wereld, bevindt zich de wereldzadenbank w…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Cattle_mutilation
 • https://vault.fbi.gov/Animal%20Mutilation/Animal%20Mutilation%20Part%204%20of%205/view
 • https://web.archive.org/web/20051222013047/http://www.nidsci.org/pdf/cache_county_utahreport.pdf
 • Afbeelding bron 1: Attributed to John de Critz, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: WikiImages, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
Rajeki (57 artikelen)
Laatste update: 20-07-2019
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.