Milieu Effect Rapportage in Wallonië

Milieu Effect Rapportage in Wallonië Het fenomeen milieu-effectrapportage ontstond in Noord-Amerika, vanwaar het idee is overgewaaid naar Europa. Ook de Europese Commissie kwam in de jaren zeventig tot het besef dat veel economische activiteit op verkeerde locaties en met gebruik van milieu-onvriendelijke technologieën had plaatsgevonden. Aan de lidstaten werd dus verzocht om aangescherpte milieunormen, vervat in specifieke Richtlijnen, in te passen in nationale wetgeving. In België verliep dat proces niet bepaald vlekkeloos.

Belgische staatsbestel, een federale staat en drie gewesten

Tot 1970 kwam de verscheidenheid van de Belgische bevolking niet tot uitdrukking in de staatsvorm, maar met de grondwetsherziening van 1970 is het staatshervormingsproces naar een federale staat in gang gezet. België werd formeel in vier taalgebieden ingedeeld en er werden drie gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse) ingesteld. Het Vlaamse gewest omvat het Nederlandse taalgebied, het Waalse gewest omvat het Franse en Duitse taalgebied en het Brusselse gewest omvat het tweetalig gebied van hoofdstad Brussel.

De gewesten zijn ingesteld om autonomie op sociaal-economisch gebied te realiseren. De Grondwet regelt de verdeling van bevoegdheden tussen de federale regering en de gewesten. Ieder gewest beschikt over een Raad als wetgevende macht en over een Executieve als uitvoerende macht. De door een gewest uitgevaardigde wetten worden decreten genoemd.

Federale inbreng op milieugebied

Met de staatshervorming van 1980 zijn belangrijke bevoegdheden inzake het leefmilieu van nationaal naar het gewestelijk niveau overgeheveld. Dit had tot gevolg dat de gewesten bevoegd werden op het gebied van de bescherming van het leefmilieu.

Belangrijk nadeel van deze bevoegdheidsverdeling was dat de federale regering niet langer bevoegd was om milieuregels te stellen als er via Europese verordeningen of richtlijnen, nieuwe normen werden uitgevaardigd. De Europese unie kent immers alleen de lidstaten. Daardoor ontstond de vreemde situatie dat de federale regering op de vingers werd getikt voor onvoldoende en onjuiste implementatie van Europese richtlijnen, terwijl men niet over enige bevoegdheid beschikte om dit te herstellen. De federale regering in België beschikte immers niet over enig rechtsmiddel om de gewesten er toe aan te zetten om hun regelgeving aan de EU-normen aan te passen.

Door de Bijzondere wet van 5 mei 1993 werd daarom een substitutierecht ingevoerd. Het substitutierecht bepaalt dat wanneer de staat wordt veroordeeld door een internationaal rechtscolllege voor het niet nakomen van een supranationale verplichting door een gewest, zij in de plaats kan treden van dat betrokken gewest, voor de uitvoering van de uitspraak. De staat kan ook de kosten van deze nalatigheid op het betrokken gewest verhalen.

Milieu effect rapportage binnen de gewesten

Omdat er in België lange tijd onduidelijkheid bestond over de verdeling van bevoegdheden, zijn er pas ná het uitvaardigen van de belangrijke Europese Richtlijn 85/337/EEG concrete initiatieven door de gewesten genomen voor de invoering van Milieu Effecten Rapportage. Overigens heeft de inpassing van die richtlijn in de gewestelijke wetgeving in geheel België te laat plaatsgevonden.

De Europese MER-richtlijnen hebben nagenoeg allemaal betrekking op projecten die tot de gewestelijke bevoegdheden behoren. Alleen nucleaire installaties en projecten met ioniserende straling horen uit een oogpunt van nationale veiligheid tot de federale bevoegdheid.

Opvallend is ook het aspect van grensoverschrijdende milieu-overlast in België omdat die niet alleen betrekking heeft op grensoverschrijding met de omringende buurlanden, maar ook op grensoverschrijding tussen de gewesten onderling.

Milieu effect rapportage in Wallonië

Zoals al eerder vermeld zijn de belangrijkste bevoegdheden inzake het leefmilieu in België in 1980 van federaal naar gewestelijk niveau overgeheveld. In Wallonië echter is de Milieu Effect Rapportage pas in 1985 voor het eerst geregeld door de afkondiging van een specifiek decreet terwijl het uitvoeringsbesluit, nodig om het betrokken decreet daadwerkelijk toe te kunnen passen, pas in eind 1991 in werking trad. De attente lezer zal opmerken dat men inmiddels 11 jaar (!) verder was. Weinig hoopgevend als het gaat om daadkracht met betrekking tot de aanpak van milieuproblemen in het gewest Wallonië.
© 2008 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Milieu Effect Rapportage MERMilieu Effect Rapportage MERIn de naoorlogse jaren werd bij planning en goedkeuring van projecten met name gelet op technische haalbaarheid en econo…
SPW begeleiden: rapporterenSPW begeleiden: rapporterenRapporteren is een belangrijk en onmisbaar aspect in het beroep Begeleiden. Wanneer je als SPW' er werkt, moet je regelm…
Homeostase: evenwicht in je lichaamHomeostase: evenwicht in je lichaamJe lichaam heeft een evenwicht nodig. Niet een evenwicht zodat je niet omvalt, maar een evenwicht dat ervoor zorgt dat j…
MilieuverontreinigingMenselijk handelen leidt tot milieuverontreiniging. De Nederlandse overheid probeert door middel van wetgeving het milie…

Wat doet McDonald's aan duurzaam ondernemen?Wat doet McDonald's aan duurzaam ondernemen?McDonald's heeft veel klanten over de hele wereld. Dit geeft bulten afval met zich mee. Hoe gaat McDonald's daar mee om?…
Mieren in je huis, hoe kom je er van af?Last van mieren, wie kent het niet. In de zomer komt het voor dat de bewoners van een nest mieren een gaatje je huis in…

Reageer op het artikel "Milieu Effect Rapportage in Wallonië"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Laatste update: 17-09-2008
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Schrijf mee!