Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd

Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd Om onze planeet leefbaar te houden, is het nodig de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken. Dat kan op twee manieren: door zo weinig mogelijk afval te produceren of door afval opnieuw te gebruiken. Om afval zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, is het nodig afval gescheiden in te zamelen. Afval scheiden is geen sexy onderwerp. Velen doen het plichtmatig, anderen doen het gewoon helemaal niet. Er komt de laatste jaren steeds meer aandacht voor het belang van afvalscheiding. Veel afvalproducten kunnen gerecycled worden. Zo wordt het afval nuttig gebruikt om er nieuwe producten mee te maken. Hoe staat het met de hoeveelheid afval die de Nederlanders met z'n allen produceren en de inzameling daarvan?
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner 2003-2015 / Bron: Data: CBS StatlineDe totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner 2003-2015 / Bron: Data: CBS Statline

Huishoudelijk afval scheiden in Nederland

Nederlanders produceren per persoon ruim 500 kg afval per jaar. Bijna 40% daarvan is restafval. De overige 60% bestaat onder andere uit GFT-afval, oud papier en glas en wordt apart ingezameld. De totale hoeveelheid afval per persoon is gedaald van 568 kg in 2003 tot 522 kg in 2013. Dat is een daling van 6,5%, ofwel 37 kg. In 2014 nam de hoeveelheid weer wat toe tot 532 kg. In 2015 is de hoeveelheid huishoudelijk afval ongeveer gelijk gebleven.

De hoeveelheid restafval daalde met 17,6%, ofwel 39 kg. De totale afname van de hoeveelheid afval komt dus grotendeels voor rekening van het restafval. Dat is goed nieuws, want het betekent dat er relatief meer afval gescheiden wordt ingezameld. Verdween in 2003 nog 45,6% van het afval bij het restafval, in 2015 is dat gedaald naar 38,5%.

Het is vast wel eens opgevallen hoeveel verschillende afvalbakken er bij de supermarkt en op het milieuterrein staan. Afval is dan ook in een groot aantal groepen te verdelen. De belangrijkste groepen zijn de volgende:
 • Huishoudelijk restafval
 • Grof huishoudelijk restafval
 • GFT-afval
 • Oud papier en karton
 • Grof tuinafval
 • Schoon puin
 • Verpakkingsglas
 • Houtafval (A- en B-hout)

Samen zijn deze categorieën goed voor meer dan 90% van het afval.

Restafval

Restafval bestaat uit het afval dat niet gescheiden wordt. Het kan zijn dat het afval wel gescheiden kan worden, maar dat het gewoon niet gebeurt. Als papier in de vuilniszak bij het overige afval gegooid wordt, zal het er niet achteraf uitgehaald worden. Het kan ook zijn dat er geen mogelijkheden zijn om het afval te recyclen.

Er worden twee categorieën restafval onderscheiden: huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval. De eerste groep wordt door de consument zelf in de kliko gegooid, de tweede groep wordt naar de milieustraat gebracht. Zowel de hoeveelheid huishoudelijk restafval als grof huishoudelijk restafval per persoon is de afgelopen jaren minder geworden: de hoeveelheid huishoudelijk restafval daalde met 17,6% (38,6 kg) en de hoeveelheid grof huishoudelijk restafval daalde met maar liefst 39,7% (15,8 kg).

Huishoudelijk restafval per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineHuishoudelijk restafval per inwoner / Bron: Data: CBS Statline
Grof huishoudelijk restafval per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineGrof huishoudelijk restafval per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

GFT-afval per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineGFT-afval per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

GFT-afval

Groente-, fruit- en tuinafval is een afvalsoort die al heel lang ingezameld wordt. Sinds 1994 moeten gemeenten GFT-afval apart inzamelen. Het is de grootste afvalsoort die onderscheiden wordt: bijna 20% van de totale hoeveelheid afval is GFT-afval. De totale hoeveelheid GFT-afval per inwoner is tussen 2003 en 2013 gedaald met 8,7% (9,1 kg). Vanaf 2014 is de hoeveelheid weer toegenomen, zodat het niveau van 2003 (105 kg per persoon) weer bereikt is.

Grof tuinafval per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineGrof tuinafval per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

Grof tuinafval

Grof tuinafval is tuinafval dat niet in de groene afvalcontainer past. Daarbij kan gedacht worden aan snoeiafval en takken. Deze categorie afval is een van de weinige die is toegenomen in de afgelopen jaren. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat mensen minder tuinafval opstoken of composteren, of dat ze een deel van het GFT-afval dat wel in de groencontainer past, ook naar de milieustraat brengen. De hoeveelheid grof tuinafval is met 24,7% (7,7 kg per inwoner) toegenomen tussen 2003 en 2015.

Oud papier en karton per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineOud papier en karton per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

Oud papier en karton

Oud papier en karton wordt vaak ingezameld door verenigingen en scholen. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Het papier en karton kan gebruikt worden bij de productie van nieuw papier en karton. De hoeveelheid ingezameld papier en karton is de afgelopen jaren met 12,2% (8,7 kg) gedaald. Dat hoeft overigens niet te komen doordat mensen het niet meer apart inleveren. Doordat steeds meer digitaal gebeurt, is er steeds minder papier nodig. De krant is nu ook beschikbaar op de tablet. Ook post komt steeds minder door de brievenbus nu veel via e-mail gaat. Met stickers op de brievenbus is het mogelijk aan te geven dat aan het milieu gedacht wordt en reclame en huis-aan-huisbladen niet welkom zijn.

Schoon puin per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineSchoon puin per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

Schoon puin

Onder schoon puin vallen bakstenen, dakpannen, tegels en gesloopt metselwerk en betonpuin. Het kan gebruikt worden bij de aanleg van wegen. Het aanbod van schoon puin daalt de afgelopen jaren gestaag. Alleen in 2011 is een piek te zien. In 2010 en 2011 was er een regeling van kracht waardoor het BTW-tarief voor verbouwen en renoveren tijdelijk verlaagd was. Deze regeling gold tot 1 juli 2011 en zal voor een toename van het aantal verbouwingen gezorgd hebben. Tussen 2003 en 2014 is de hoeveelheid schoon puin afgenomen met 19,6% (6,8 kg per inwoner). In 2015 is de hoeveelheid weer wat toegenomen.

Verpakkingsglas per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineVerpakkingsglas per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

Verpakkingsglas

Verpakkingsglas, zoals lege flessen en potten waar voedsel in zat, hoort in de glasbak. Daar kan het vaak zelfs op kleur gescheiden ingeleverd worden. Zo kan van wit glas nieuw wit glas gemaakt worden en van groen of bruin afvalglas nieuw groen of bruin glas. Glas wordt al sinds het einde van de jaren 70 ingezameld. Dankzij moderne technieken is het tegenwoordig zelfs geen probleem meer als het glas compleet met deksel en restjes van de inhoud wordt ingeleverd. Jaarlijks wordt bijna 23 kg verpakkingsglas in de glasbak gegooid. De hoeveelheid is vrij constant in de loop van de tijd.

Houtafval (A- en B-hout) per inwoner / Bron: Data: CBS StatlineHoutafval (A- en B-hout) per inwoner / Bron: Data: CBS Statline

Houtafval (A- en B-hout)

A-hout is onbewerkt hout. B-hout is bijvoorbeeld hardboard, spaanplaat, geverfd hout en deuren en kozijnen. Er bestaat ook C-hout. Een belangrijk verschil met A- en B-hout is dat C-hout bewerkt is met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Daardoor moet deze categorie apart behandeld worden bij het recyclen. De hoeveelheid houtafval die in 2014 is ingeleverd, is na een stijging in eerdere jaren weer gedaald tot iets onder het niveau van 2003 (20,5 kg). In 2015 is de hoeveelheid echter weer gestegen tot 22,8 kg per persoon.

Conclusie

De hoeveelheid afval die per persoon geproduceerd wordt, is de afgelopen jaren flink afgenomen. Van bijna alle soorten afval die worden onderscheiden, wordt er minder ingezameld. Ook wordt relatief meer afval gescheiden ingeleverd. Er kan echter nog veel verbeteren: nog steeds bestaat bijna 40% van het afval uit restafval. Om zoveel mogelijk afval zo milieuvriendelijk mogelijk te verwerken, zal iedereen moeten meewerken.

Lees verder

© 2015 - 2020 Paulienschrijft, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Omgekeerd inzamelen: een systeem voor afvalinzamelingOmgekeerd inzamelen: een systeem voor afvalinzamelingOmgekeerd inzamelen of omgekeerde afvalinzameling is een wijze van ophalen en verwerken van particulier afval. Waar bij…
Plastic afval scheiden - Van plastic afval tot nieuw produktPlastic afval scheiden - Van plastic afval tot nieuw produktHergebruik van plastic afvalmateriaal vermindert de belasting van het milieu én levert vele mooie nieuwe producten op. D…
Afval is waardevolAfval is waardevolDe tijd dat we afval ‘gewoon’ weggooiden is voorbij. Veel van ons afval kan weer gebruikt worden als grondstof voor nieu…
Diftar: een variabele afvalstoffenheffingDiftar: een variabele afvalstoffenheffingDiftar staat voor “gedifferentieerde tarieven”. Diftar is een systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt…

Milieuproblemen door de asbestindustrieMilieuproblemen door de asbestindustrieDecennialang werd asbest gezien als het wondermineraal dat vanwege de gunstige eigenschappen kon worden verwerkt in de m…
Milieubewust zijn: tips voor een groen levenMilieubewust zijn: tips voor een groen levenDoor menselijk handelen kan het milieu veranderen. Daarom is het milieu voor veel mensen belangrijk en probeert men mili…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Meineresterampe, Pixabay
 • Statline (statline.cbs.nl): tabel Natuur en milieu – Milieu – Afvalstoffen – Gemeentelijk afval – Huishoudelijk afval per gemeente → Huishoudelijk afval naar soort afval → alle soorten, alle gemeenten, jaren 2003-2015 (http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83452ned&D1=0&D2=a&D3=a&D4=l&HDR=T%2cG3&STB=G2%2cG1&VW=D) geraadpleegd op 10 februari 2017
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Groente-,_fruit-_en_tuinafval
 • http://www.gemeentestein.nl/document.php?fileid=414&m=1&f=611477f2204eebb77784aa65a8c8aed3&attachment=&a=11
 • http://www.twentemilieu.nl/nl/burgers/welk-afval-waar/schoon-puin/
 • http://www.duurzaamthuis.nl/financieel/subsidies/subsidie-verbouwen-en-renoveren
 • http://www.afvalvrij.nl/navigatie_links/glas/
 • http://www.recycling-centrum.nl/2010/02/afvalhout-abc.html
 • Alle bronnen geraadpleegd op 18/19 juli 2015 tenzij anders vermeld.
 • Afbeelding bron 1: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 2: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 3: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 4: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 5: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 6: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 7: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 8: Data: CBS Statline
 • Afbeelding bron 9: Data: CBS Statline

Reageer op het artikel "Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Vazzie (infoteur), 05-08-2015 11:43 #1
Ik mis plastic in de opsomming? Dat wordt ook apart verzameld. Reactie infoteur, 05-08-2015
Klopt, maar ik heb me beperkt tot de afvalsoorten die het grootste deel van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval uitmaken. Plastic is nog geen 2% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval.

Infoteur: Paulienschrijft
Laatste update: 01-07-2017
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Special: Consuminderen
Bronnen en referenties: 18
Reacties: 1
Schrijf mee!