Regelgeving: hond verplicht aanlijnen of niet?

Iedereen kent het wel, je hond loopt los en je wordt er op aangesproken, hetzij door een voorbijganger die bang is voor honden, of anderszijds een hekel heeft aan honden, hetzij door een overijverige agent, hetzij door een overijverige boswachter. Maar waar en wanneer mag je je hond nu los laten lopen.

Bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom is het afhankelijk van in welke gemeente je woont, het losloop beleid van je hond is geregeld in de Algemene plaatselijke verordening. De gemeentes mogen die verordeningen zelf maken echter de meeste gemeente kiezen ervoor om een Model AVP te gebruiken die wordt uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In dit model is de aanlijnplicht van de honden standaard opgenomen.

Flora- en faunawet

In het bos en in het veld geldt deze verordening niet, want deze gebieden liggen buiten de bebouwde kom. In de Flora en fauna wet wordt geregeld de bescherming van planten en "niet-gehouden" dieren in Nederland en de voorwaarden waaronder de jacht op die dieren is toegestaan.

Behalve een apart verbod voor de zogenaamde "lange" honden (windhonden en kruisingen daarvan) staat er in de flora en fauna wet nergens dat honden niet mogen loslopen, echter er staat wel in dat je geen dieren en planten mag vernielen of verstoren of opjagen. Echter dit verbod geldt voor mensen, het is dus de bedoeling dat je als eigenaar van een hond zorgt dat je hond niet achter de konijnen aangaat of konijnenholen uitgraaft.

De flora en fauna wet bemoeit zich ook met de jacht. Op welke diersoorten de jacht is toegestaan, onder welke voorwaarden en door wie. In de flora en fauna wet staat een lijstje met welke middelen mag worden gejaagd, er mag worden gejaagd met honden behalve als dit "lange" honden zijn de zogenaamde windhonden en kruisingen hiervan. Een windhond is dus een ongeoorloofd jachtmiddel. Niet alleen mag je met ongeoorloofde jachtmiddelen niet jagen, je mag je er niet eens mee in het veld bevinden.

Artikel 46

Daar staat in dat je strafbaar bent als je zonder toestemming op andermans grond komt, of als je de regels die de beheerder van de grond heeft opgesteld overtreedt.

Een bordje met dit artikel op vind je vaak in gebieden die zijn aangewezen als beschermd natuurmonument, ga je dan toch in zo'n gebied wandelen dan kun je op basis van dit wetsartikel bekeurd worden met een forse boete.

Resultaat van de flora- en faunawet

De belangrijkste uitspraak tot nog toe is er eentje van de hoge raad die in 1961 werd gedaan. In die uitspraak stelde de hoge raad dat iedereen die zich met een "lange" hond in het veld bevindt wordt geacht dit ten behoeve van de jacht te doen tenzij het tegendeel blijkt.

Als je een ongeoorloofd jachtmiddel gebruikt kan het laten loslopen van een windhond je een boete opleveren, echter als je in het gebied de pech hebt dat er net een haas langs komt op het moment dat je staande wordt gehouden door een ambtenaar dan kan je hond omdat het een "gebruiksvoorwerp" is voor de wet verbeurd worden verklaard en in beslag genomen worden.

Wet op de dierenbescherming

Deze wet geeft de mogelijkheid om loslopende honden te doden, in de wet op de dierenbescherming staat een artikel :
Dat het aan politieagenten is toegestaan om honden en katten die zonder toezicht rondzwerven in "het veld" te vangen als zij een onmiddellijk gevaar vormen voor andere dieren waarvan de instandhouding is gewenst. Als hen geen ander middel voor afweren van het gevaar ten dienste staat, mogen ze de hond of de kat doden.
© 2009 - 2020 Bcmo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe beperk je overlast door vogels?Hoe beperk je overlast door vogels?Vogels willen nog wel eens voor overlast zorgen. Ze veroorzaken o.a. geluidsoverlast, poepen op het terras, eten de frui…
Honden: aanlijnplicht, opruimplicht en belastingHonden: aanlijnplicht, opruimplicht en belastingIn veel regio's zijn er wetten voor het houden van honden gemaakt. Zo bent u in bepaalde gebieden verplicht de hond aang…
Wildvang van vogels: lucratief maar illegaalWildvang van vogels: lucratief maar illegaalWildvang van vogels is vetboden. Alle vogelsoorten die in Nederland voorkomen mogen gehouden worden, mits de betreffende…
Hondenpaspoort: verplicht vanaf 2020Hondenpaspoort: verplicht vanaf 2020Ben je hondenbezitter dan is het vanaf 2020 verplicht om van je hond een hondenpaspoort te kunnen tonen. De invoering va…

Mijn hond: wie is de leider in huisSoms hoor je wel eens dat een hond heeft uitgehaald of gesnapt naar zijn eigenaar. Er wordt verder niet veel mee gedaan,…
Kattenvoeding: extra'sKattenvoeding: extra'sWe kunnen de kat verwennen door de kat wat extra's te geven. Kattenmelk en kattensnoepjes zijn 'extra' omdat de kat deze…

Reageer op het artikel "Regelgeving: hond verplicht aanlijnen of niet?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fokko Hamburg, 09-10-2019 15:57 #5
Er zal toch ook een regelgeving zijn, dat gemeenten honden uitlaat plekken moet creëren. Want in Bolsward kun je minimaal 10 km rijden om een honden uitlaatplek te bezoeken. Niet elke honden bezitter kan dit. Dus concreet: hoe kan ik de gemeente aanpakken als ze in gebreke blijven?

Ellie Groeneveld, 25-11-2018 13:21 #4
Hallo ik zou graag een antwoord op de volgende vraag
In hoeverre ben je strafbaar als je je hond los laat lopen op een stukje wei dat in beheer is bij Brabants landschap en aangemerkt wordt met een groen bordje. Er staat geen verbod bordje alleen tekst honden toegestaan indien aangelijnd. Het gaat hier niet over jachthonden maar puur huishonden. Gezien de floraenfauna wet zou het wel mogen mits goed onder controle toch?
Met vriendelijke groeten
Ellie Groeneveld

Henk de Leeuw, 07-03-2016 13:45 #3
Volgens dit artikel staat in artikel 46 van de Flora- en Faunawet dat je strafbaar bent als je de regels die de beheerder van een terrein heeft gesteld overtreedt. Ik kan dat in artikel 46 niet terugvinden. Hoe zit dit? De volledige tekst van artikel 46 is:

1 Bij ministeriële regeling wordt bepaald in hoeverre de jacht op wild zal zijn geopend.
2 De jacht wordt niet geopend gedurende het tijdvak van 1 februari tot 15 augustus, tenzij er naar het oordeel van Onze Minister geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het openstellen van de jacht met het oog op bij algemene maatregel van bestuur aangewezen belangen.
3 De jacht wordt niet geopend in de volgende gebieden of categorieën van gebieden:
a. gebieden die krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als beschermd natuurmonument dan wel gebieden waarvan de aanwijzing als beschermd natuurmonument in overweging is genomen;
b. gebieden die krachtens de op 2 februari 1971 te Ramsar tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84), zijn aangemeld als watergebied van internationale betekenis;
c. gebieden die ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG zijn aangewezen;
d. natuurmonumenten als bedoeld in artikel 1 van de Natuurbeschermingswet 1998, behorende tot een op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen gebied ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG en waarvoor ingevolge artikel 15a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 het besluit houdende de aanwijzing van dat natuurmonument als beschermd natuurmonument is vervallen.
4 Ter uitvoering van internationale verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald in hoeverre de jacht slechts zal kunnen worden geopend.
5 Gedeputeerde staten kunnen, zolang bijzondere weersomstandigheden dat naar hun oordeel met het oog op de instandhouding van wild vergen, de jacht voor de hele provincie of een deel daarvan, voor een bepaalde tijd sluiten.

Willem Huisman, 27-06-2015 13:00 #2
Goedendag mag ik mij met een jachthond AANGELIJND in een honden losloopgebied bevinden?

H. Vos, 29-11-2012 10:43 #1
Wat is de max lengte van de lijn die je mag gebruiken om een hond aangelijnd te hebben? 5 meter of is er geen maximum? Bvd

Infoteur: Bcmo
Gepubliceerd: 09-09-2009
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Huisdieren
Reacties: 5
Schrijf mee!